Saveti za putovanja

Kako preneti novac preko granice

Novac evro

Novac preko granice je moguće preneti bez brige o posledicama. Mnogi putnici imaju bojazan kada žele da unesu novac iz inostranstva u Srbiju ili da iznesu novac preko granice van Srbije i to iznos viši od 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti i zbog toga se dovijaju na različite načine rizikujući da bez njega privremeno ostanu.

Naravno, pričamo o legalno stečenom novcu jer ono što je u suprotnosti sa zakonom nećete naći na ovom portalu.

Prenos novca preko granice u vrednosti do 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po osobi je slobodan i nije ga potrebno prijaviti carinskoj službi. Međutim, ukoliko iz Srbije iznosite ili iz inostranstva u Srbiju unosite novac čija je vrednost viša od 10.000 evra, kako bi bili sigurni i bezbedni morate ga prijaviti na granici, a evo kako to da uradite kako bi vam dalje putovanje bilo sigurno i bezbedno – po vas i po vaš novac.

Drugim rečima, unos deviza preko granice u Srbiju je slobodan, ali je ograničen visinom iznosa od 10.000 evra. Ukoliko je iznos novca koji unosite veći od ove sume (bio on u dinarima ili u drugoj stranoj valuti), to morate prijaviti carinskoj službi kako bi dobili potvrdu sa kojom možete dalje prelaziti granice ili izneti novac nazad u inostranstvo. Ova prijava je potrebna prilikom svakog prelaska bilo koje granice (ukoliko ulazite ili izlazite iz Srbije).

Treba da znate da se suma novca od 10.000 evra odnosi i na odrasle i na decu. Isto tako, ako se istovremeno iznose devize, dinari i putni čekovi, hartije od vrednosti, suma ne može biti veća od 10.000 evra zbirno.

Isto važi i za dinare. Svaki putnik iz Republike Srbije može slobodno izneti dinare do iznosa od 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti. Međutim, dinari u većem iznosu od dinarske protivvrednosti 10.000 evra po osobi mogu se unositi u Republiku Srbiju ako su kupljeni kod strane banke i to do iznosa iz potvrde te banke.

Naravno, preko granice se novac može prenositi ukoliko se nalazi na platnoj kartici, odnosno na vašem bankovnom računu, ali platnu karticu čuvajte da je ne izgubite.

Iz carine navode da nema razloga za strah ukoliko se prijavi novac na granici i navode da ukoliko oklevate da prijavite novac, jer strahujete za svoju bezbednost, pošto sa sobom nosite veću sumu gotovine. Navode da treba da imate na umu da je poverljivost podataka koje date cariniku zagarantovana. Sa druge strane, neprijavljivanje prenosa novca preko granice u većem iznosu od 10.000 evra je prekršaj.

Kako može da iznese iz Srbije novac čiji je iznos veći od 10.000 evra

Rezidenti iz Srbije mogu izneti odnosno preko granice preneti više od 10.000 evra samo na osnovu dokaza o iseljenju u stranu državu. Dakle, ukoliko ste rezident Srbije biće vam potrebna iseljenička viza utisnuta u pasoš i potvrda o odjavi prebivališta u Srbiji koju izdaje Ministarstvo unutrašnih poslova.

Nerezidenti iz Srbije mogu izneti veći iznos od 10.000 evra mogu izneti nerezidenti, uz posedovanje sledećih dokaza o poreklu novca:

 • potvrda o unosu efektivnog stranog novca – do iznosa naznačenog u potvrdi. Ovu potvrdu izdaje carinska služba pri ulasku u Srbiju,
 • potvrda banke da je novac koji iznosi iz zemlje nereezident podigao sa svog deviznog računa ili devizne štedne knjižice kod banke u Republici Srbiji – do iznosa naznačenog na toj potvrdi,
 • potvrda menjača da je novac koji iznosi stekao prodajom dinara dobijenih prethodnim korišćenjem platne kartice u Republici Srbiji – do iznosa naznačenog na toj potvrdi.

Nerezidenti su strani državljani sa prebivalištem u inostranstvu, uključujući diplomatsko-konzularne predstavnike stranih zemalja u Srbiji i članovi njihovih porodica, kao i državljani Republike Srbije koji na osnovu dozvole za boravak ili radne vize borave u inostranstvu duže od godinu dana.

Potvrda za prijavu prenosa više od 10.000 evra preko granice

Ukoliko u Srbiju unosite iznos viši od 10.000 evra biće vam potrebna potvrda da ste novac podigli sa svog računa u inostranstvu ukoliko se radi o stranom novcu, odnosno ukoliko unosite dinare u u iznosu većem od 10.000 evra  potvrda banke da ste novac zamenili kod te strane banke.

Kako prijaviti novac prilikom prelaska granice odnosno ulaska ili izlaska iz Srbije

U slučaju da sa sobom nosite više od 10.000 evra treba da popunite Obrazac prijave prenosa fizički prenosivih sredstava plaćanja preko državne granice koji je dostupan svakom putniku (kako na ulasku, tako i na izlasku iz zemlje).

Obrazac možete popuniti i unapred, ali je dostupan i na graničnim prelazima. Ukoliko Obrazac želite da popunite unapred on je dostupan na ovom linku.

Obrazac prijave je potrebno popuniti u dva primerka i na njemu, naravno, moraju biti tačni podaci jer se davanje lažnih ili nepotpunih podatak samtra kao da obrazac nije ni podnet.

Uputstvo za popunjavanje Obrasca o unosu novca u Srbiju

Podnosilac prijave koji želi da prenese novac preko granice mora da popuni sve rubrike Obrasca u beloj boji velikim štampanim slovima i tamnom olovkom. Tamo gde je naznačeno koristiti jedno slovo ili broj u odgovarajućem polju.

Ulazak u Srbiju i izlazak iz Srbije

 • Označite polje „Ulazite u Srbiju“ kada ulazite u Republiku Srbiju na putovanju koje je započeto izvan Republike Srbije,
 • Označite polje „Izlazite iz Srbije“ kada izlazite iz Republike Srbije na putovanju koje će se završiti izvan Republike Srbije,
 • Potrebno je da popunite prijavu pri ulasku i izlasku iz države, čak i u slučaju da ste u tranzitu. Postoji mogućnost da će biti potrebno da popunite dodatne prijave na drugim državnim graničnim prelazima tokom vašeg putovanja.

Lični podaci podnosioca prijave

 • U polje „lični podaci“ upišite lične podatke onako kako su navedeni u vašem pasošu ili ličnoj karti, odnosno identifikacionom dokumentu. Znajte da nadležni organi mogu napraviti fotokopiju vašeg identifikacionog dokumenta ili pasoša.
 • U polje „lični broj“ upišite Vaš lični poreski identifikacioni broj, broj socijalnog osiguranja ili sličan jedinstveni lični identifikacioni broj.

Lični podaci vlasnika novca

 • Ukoliko vi niste vlasnik novca, navedite podatke o vlasniku. Vlasnik može biti fizičko ili pravno lice (npr. preduzeće). Označite odgovarajuće polje i navedite podatke. Obavezno navedite i poreski identifikacioni broj (PIB) ukoliko je poznat.
 • Ukoliko postoji više od jednog vlasnika novca, navedite njihove podatke na dokumentima u prilogu. U tu svrhu mogu da se upotrebe dodatni primerci Obrasca, odnosno više obrazaca zajedno čini jednu prijavu. Potrebno je potpisati sve dodatne primerke prijave.

Podaci o gotovini odnosno fizički prenosivim sredstvima plaćanja

Navedite tačan iznos za svaku valutu i svaku vrstu fizički prenosivog sredstva plaćanja u slučaju da prenosite novac preko granice. Navedite te podatke u sledećem formatu, na primer:

 • 10 358 EUR
 • 17 501 USD
 • 19 471,18 GBB
 • ili putnički čekovi u vrednosti 15 000 EUR

Fizički prenosiva sredstva plaćanja generalno obuhvataju sve finansijske instrumente koji se mogu fizički preneti s jednog lica na drugo uz zadržavanje anonimnosti.

Poreklo i namena gotovine odnosno fizički prenosivih sredstava plaćanja

 • U polje „poreklo“ navedite poreklo novca, odnosno izvor iz kog potiče prijavljena gotovina, npr. nasledstvo, štednja, prodaja nekretnine i slično.
 • Ukratko objasnite nameravanu upotrebu: npr. kupovina nekretnine, ulaganje i slično.

Predviđeni primalac može biti fizičko ili pravno lice (npr. preduzeće). Označite odgovarajuće polje i navedite podatke. Obavezno navedite poreski identifikacioni broj (PIB) ukoliko je poznat.

Ukoliko postoji više predviđenih primalaca, njihove podatke navedite na dokumentima u prilogu. U tu svrhu mogu da se upotrebe dodatni primerci obrasca prijava i svi podaci zajedno čine jednu prijavu. Potrebno je potpisati sve dodatne primerke prijave.

Podaci o prevozu

 • Označite „vazdušni“ saobraćaj ukoliko dolazite ili odlazite avionom. U rubrici „referentni broj“ navedite broj leta ili registrovani broj aviona.
 • Označite „drumski“ saobraćaj  ukoliko dolazite ili odlazite bilo kojom vrstom drumskog motornog vozila (automobil, autobus, kamion, motocikl i slično). U rubrici „referentni broj“ navedite registarski broj i oznaku države vozila.
 • Označite „pomorski“ saobraćaj ukoliko dolazite ili odlazite brodom. U rubrici „referentni broj“ navedite podatke o brodskoj liniji.
 • Označite „železnički“ saobraćaj ukoliko dolazite ili odlazite vozom. U rubrici „referentni broj“ navedite vrstu i broj voza.
 • Označite „drugo“ ukoliko niste koristili nijedan od navedenih načina prevoza (npr. pešice, bicikl).

Uputstvo za popunjavenje obrasca na srpskom i engleskom jeziku nalazi se ovde.

Šta nakon prijave novca preko granice

Nakon što ste prijavili da prenosite novac preko granice veći od 10.000 evra carinski službenik sravnjuje podatke iz Obrasca prijave, vrši proveru iznosa novčanih sredstava koje posedujete, a zatim Obrazac prijave overava svojim potpisom i faksimilom, pri čemu jedan primerak zadržava za potrebe službe, a drugi vam vraća (otud je obrazac potrebno popuniti u dva primerka).

U slučaju da obrazac niste popunili unapred, carinski službenik može popuniti Obrazac prijave putem računara ili ručno, a na osnovu podataka i uvida u novčana sredstva koje prijavljujete, nakon čega je procedura ista kao i kada Obrazac popunjavate sami.

Koliko dugo važi potvrda o prijavi novca preko granice

Navedenu potvrdu carinski organ poništava prilikom prvog izlaska iz Republike Srbije, zato vodite računa o tome da potvrda više neće biti važeća kada prvi put izađete sa teritorije Republike Srbije.

Isto se odnosi i u slučaju ako iz zemlje izađete zbog kratke posete rođacima ili odmora u nekoj od susednih država. Ukoliko posle toga, na putu do svog krajnjeg odredišta budete putovali preko Republike Srbije, moraćete ponovo da prođete kroz istu proceduru i dobijete novu overenu potvrdu.

Da li se plaća porez na sumu novca iznad 10.000 evra koja se prijavi na granici

Ukoliko ste u Srbiju uneli iznos veći od 10.000 evra ne plaćate nikakav porez. U tom sluaju samo dobijate potvrdu da ste taj novac uneli u Srbiju.

Kome dostavljaju podaci o prijavljenom novcu preko granice

Podaci o prijavljenom prenosu novca preko državne granice dostavljaju se u roku od 3 dana od tog prenosa Upravi za sprečavanje pranja novca.

U slučaju da postoje osnovi sumnje (dakle, ne osnovanoj sumnji) da se u ovoj situaciji radi o pranju novca ili finansiranju terorizma nadležni carinski organ dužan je da navede i razloge za sumnju.

Šta se dešava sa neprijavljenim novcem koji carinici otkriju

Ukoliko niste prijavili da preko granice prenosite iznos veći od 10.000 evra činite prekršaj. Tada u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju neprijavljena sredstva pri izlasku iz Republike Srbije carinski organ privremeno zadržava i o tome sačinjava Zapisnik.

Privremeno zadržani novac deponuje se na odgovarajući račun koji se vodi kod Narodne banke Srbije u roku od dva dana od dana od učinjenog prekršaja, a dalji postupak vodi se kod nadležnih organa u skladu sa propisima kojima je regulisano vođenje prekršajnog postupka.

Prekršajni sud vas može kazniti novčanom kaznom za učinjeni prekršaj i trajnim oduzimanjem novca, ako ne možete da dokažete njegovo poreklo. Ukoliko poreklo novca možete dokazati, novac će vam biti vraćen, otud čuvajte sve izvode i priznanice vezane za novac koji prenosite preko granice.

Isto važi i za drugu robu koja podleže carini, tako da se uputite šta smete, a šta ne smete preneti preko granice kada putujete u inostranstvo.

Kako izneti novac preko granice veći 10.000 evra preko banke

Ukoliko iznosite novac iz Srbije preko banke, odnosno uplatom na devizni račun u drugoj državi, za to nisu nadležni carisnki službenici već Narodna banka Srbije. Carinski službenici su nadležni samo za prenos fizičkog novca preko granice.

U slučaju prenosa novca preko bankovnih računa nadležne banke koje preduzimaju radnje i mere utvrđene propisima kojima se uređuje sprečavanje pranja novca, te se o detaljima i uslovima u vezi sa ovakvim načinom prenosa novca informišite u vašoj banci ili kod advokata.

Pratite nas na društvenim mrežama: Instagram, Facebook i Twitter i budite obavešteni o dešavanjima iz oblasti putovanja, turizma, ekologije i kulture.

Pretplati se
Obavesti o
guest

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.

0 Komentara
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare