Saveti za putovanja

Međunarodna vozačka dozvola vam nije potrebna ako idete u ove države

Put, automobil, putovanje

Međunarodna vozačka dozvola се izdaje na osnovu Bečke konvencije o saobraćaju na putevima iz 1968. godine, a u skladu sa odredbama Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima i Zakona o poveravanju javnih ovlašćenja AMSJ, Zakona o poverenju javnih ovlašćenja AMSJ i Pravilnika o Međunarodnim vozačkim dozvolama.

Međutim, iako je za mnoge države potrebna međunarodna vozačka dozvola, organi velikog broja država ne traže od vozača iz Srbije da je poseduju, ali ne zaboravite da ukoliko planirate da putujete vozilom koje nije vaše biće vam potrebna i dozvola za upralvljanje tuđim vozilom u inostranstvu.

Naravno, međunarodnu vozačku dozvolu ne treba mešati sa zelenim kartonom, odnosno zelenom kartom osiguranja. Krenimo redom, po državama za koje nije potrebna međunarodna vozačka dozvola ako ste vozač iz Srbije.

Države za koje nije potrebna međunarodna vozačka dozvola

Evropa: Vozite sa domaćom vozačkom dozvolom

Albanija – Priznaje se važeća domaća vozačka dozvola tokom tranzita ili kraćeg boravka. Državljanin Srbije koji ima odobren boravak u Albaniji može zameniti važeću vozačku dozvolu za albansku vozačku dozvolu. U tom slučaju nije potrebna provera teoretskog znanja ili polaganje praktičnog dela vozačkog ispita, ali se prilaže uverenje o zdravstvenoj i psiho-fizičkoj sposobnosti da je lice sposobno da upravlja vozilom, a to sve na osnovu Sporazuma o uzajamnom priznavanju vozačkih dozvola od 20.10.2015. godine.

Austrija – Nosiocima vozačke dozvole Srbije nije potrebna međunarodna vozačka za upravljanje motornim vozilom prilikom tranzita ili ulaska na teritoriju Republike Austrije. Državljani Srbije koji imaju regulisan boravak u Austriji, mogu da izvrše zamenu srpske vozačke dozvole za vozačku dozvolu Austrije za sve kategorije upravljanja vozilom.

Vozačka dozvola
Državljani Srbije koji imaju regulisan boravak u Austriji, mogu da izvrše zamenu srpske vozačke dozvole za vozačku dozvolu Austrije za sve kategorije upravljanja vozilom

Belorusija – Vozačka dozvola Srbije može se koristiti za vreme privremenog boravka u Belorusiji, pod uslovom da odgovara zahtevima Bečke konvencije o drumskom saobraćaju iz 1968. godine. Ukoliko dozvola ne ispunjava zahteve iz Konvencije mora se posedovati overeni prevod na ruski ili beloruski jezik. U slučaju odobrenja stalnog boravka dozvola se mora zameniti u roku od 90 dana od dana odobrenja.

Bosna i Hercegovina – Državljani Srbije mogu upravljati motornim vozilom na teritoriji Federacije BiH koristeći vozačku dozvolu Republike Srbije za vreme privremenog boravka ili u tranzitu, osim za vozila za koja važi kategorija B1. U Republici Srpskoj nema obaveze posedovanja međunarodne vozačke dozvole.

Bugarska – Vozačka dozvola Srbije važeća je za upravljanje motornim vozilom za tranzit ili tokom privremenog boravka u Republici Bugarskoj. U Bugarskoj putarinu plaćate kupovinom vinjete.

Velika Britanija – Državljani Srbije tokom privremenog boravka u Velikoj Britaniji – a maksimum je do 12 meseci od trenutka ulaska, odnosno tokom tranzita – mogu sa važećom nacionalnom vozačkom dozvolom upravljati motornim vozilima kao što su motorcikli, vozila do 3,5 tona ili do 8 sedišta, bez posedovanja međunarodne vozačke dozvole. Sa nacionalnom vozačkom dozvolom tokom privremenog boravka mogu upravljati i vozilima veće kategorije (kamioni, autobusi) koja je navedena u vozačkoj dozvoli, ukoliko su tim vozilima ušli u Veliku Britaniju i ukoliko su ta vozila registrovana van Velike Britanije. Ukoliko je u pitanju boravak duži od 12 meseci, podnosi se zahtev za britansku vozačku dozvolu što podrazumeva i polaganje vozačkog ispita. Navedeno se odnosi na bilo koju vrstu važećih nacionalnih vozačkih dozvola. Imajte na umu, da vam je za Veliku Britaniju potrebna viza.

Vozačka dozvola
Državljani Srbije tokom privremenog boravka u Velikoj Britaniji mogu sa važećom nacionalnom vozačkom dozvolom upravljati motornim vozilima

Grčka – Priznaje se vozačka dozvola Srbije, a u slučaju dužeg boravka u Grčkoj neophodno je dozvolu zameniti za grčku, što podrazumeva i polaganje vozačkog ispita. Ukoliko vozite kroz Grčku pogledajte cene putarina.

PROČITAJ:  Grčki TAG uređaj za plaćanje putarine i naručivanje na adresu u Srbiji

Gruzija – Priznaju se vozačke dozvole Srbije u trajanju do godinu dana od dana ulaska na teritoriju Gruzije. Po proteku tog roka, dozvola se može zameniti za gruzijsku bez polaganja testa, ali sa rokom važenja same dozvole. Obratite pažnju, jer je vožnja u Gruziji izuzetno rizična.

Danska – Državljani Srbije koji regulišu svoj boravak mogu izvršiti direktnu zamenu srpske za dansku vozačku dozvolu za B kategoriju i to bez obaveze ponovnog polaganja vozačkog ispita.

Estonija – Priznaje se vozačka dozvola Srbije prilikom tranzita ili privremenog boravka u Estoniji. U slučaju stalnog boravka dozvola važi godinu dana od datuma odobrenja stalnog boravka.

Irska – Državljani Srbije tokom privremenog boravka u Irskoj, a maksimum je do 12 meseci od trenutka ulaska, odnosno tokom tranzita, mogu sa važećom nacionalnom vozačkom dozvolom upravljati motornim vozilima kao što su motorcikli, vozila do 3,5 tona ili do 8 sedišta, bez posedovanja međunarodne vozačke dozvole. Sa nacionalnom vozačkom dozvolom tokom privremenog boravka mogu upravljati i vozilima veće kategorije (kamioni, autobusi) koja je navedena u vozačkoj dozvoli, ukoliko su tim vozilima ušli u Irsku i ukoliko su ta vozila registrovana van Irske. Ukoliko je u pitanju boravak duži od 12 meseci, podnosi se zahtev za irsku vozačku dozvolu, što podrazumeva i polaganje vozačkog ispita. Navedeno se odnosi na bilo koju vrstu važećih nacionalnih vozačkih dozvola.

PROČITAJ:  Trajekt za Zakintos: online kupovina karata, cena i red vožnje

Italija – Priznaju se vozačke dozvole Srbije tokom privremenog boravka ili tranzita uz obavezno posedovanje međunarodne vozačke dozvole ili zvaničnog prevoda iste. Prema bilateralnom sporazumu o uzajamnom priznavanju zamene vozačkih dozvola, koji je stupio na snagu 8. aprila 2013. godine, nacionalne vozačke dozvole važe do godinu dana od datuma regulisanog boravka u Italiji i nije potrebno ponovno polaganje vozačkog ispita.

Vozačka dozvola
U Italiji se priznaju vozačke dozvole Srbije tokom privremenog boravka ili tranzita uz obavezno posedovanje međunarodne vozačke dozvole
PROČITAJ:  Italija: Bel Paese - Zemlja po meri čoveka

Kipar – Sa srpskom vozačkom dozvolom može se upravljati motornim vozilom do šest meseci od ulaska u Kipar. Po isteku navedenog perioda mora se zameniti kiparskom vozačkom dozvolom.

Letonija – U Letoniji može upravljati motornim vozilom samo lice koje poseduje:

  • vozačku dozvolu koju je izdala neka od država članica EU ili država članica Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA);
  • vozačku dozvolu u kojoj su naznačene kategorije za koje dozvola važi, u skladu sa Konvencijom o drumskom saobraćaju iz 1968.
  • vozačku dozvolu u kojoj nisu navedene kategorije vozača u skladu sa Konvencijom o drumskom saobraćaju iz 1968. Sa takvom vozačkom dozvolom vozač može da upravlja samo motornim vozilima koja odgovaraju B kategoriji, pod uslovom da u državi u kojoj je izdata, takva dozvola omogućava upravljanje automobilom. Ukoliko u vozačkoj dozvoli nije upisana latiničnim slovom kategorija za koju dozvola važi, vozač je obavezan da pokaže prevod dozvole na letonski jezik overen od strane javnog beležnika.

Strani državljani na boravku u Letoniji dužem od godinu dana dužni su da nacionalnu vozačku dozvolu zamene, osim ako se ne radi o dozvolama koju je izdala neka zemlja članica EU ili zemlja članica EFTA, ili se radi o licima koja uživaju diplomatsko-konzularne imunitete i privilegije.

Luksemburg – Vozačka dozvola Srbije može se koristiti za vreme privremenog boravka u Luksemburgu.

Litvanija – Vozačke dozvole Srbije mogu se koristiti kao važeće za upravljanje motornim vozilom ako lice nema regulisan boravaka u Litvaniji.

PROČITAJ:  Vinjeta za Bugarsku, cena i elektronska kupovina

Mađarska – Priznaju se vozačke dozvole Srbije. Lica koja regulišu privremeni ili stalni boravak u Mađarskoj mogu nacionalnu vozačku dozvolu da koriste do godinu dana od dana odobrenog boravka nakon čega moraju istu da zamene za mađarsku vozačku dozvolu.

Vozačka dozvola
Lica koja regulišu privremeni ili stalni boravak u Mađarskoj nacionalnu vozačku dozvolu mogu da koriste do godinu dana od dana odobrenog boravka nakon čega moraju da je zamene za mađarsku

Makedonija (Severna) – Sa Makedonijom postoji Sporazum o uzajamnom priznavanju vozačkih dozvola od 18.11.2014. godine, što znači da se priznaje se važeća domaća vozačka dozvola tokom tranzita ili kraćeg boravka. Državljanin Republike Srbije koji ima odobren boravak u Makedoniji može zameniti važeću vozačku dozvolu za makedonsku vozačku dozvolu. U tom slučaju nije potrebna provera teoretskog znanja ili polaganje praktičnog dela vozačkog ispita, ali se prilaže uverenje o zdravstvenoj i psiho-fizičkoj sposobnosti da je lice sposobno da upravlja vozilom. Pogledajte cene putarina u Makedoniji.

Malta – Priznaju se vozačke dozvole Republike Srbije i nije potrebna međunarodna vozačka dozvola. Srpska vozačka dozvola može se koristiti najduže u trajanju od jedne godine nakon čega je obavezna zamena za maltešku vozačku dozvolu.

PROČITAJ:  Jednodnevna vinjeta za Austriju uvodi se od 1. januara

Moldavija – Priznaju se vozačke dozvole Srbije za putovanje ili tranzit.

Poljska – Vozačka dozvola Republike Srbije se može koristiti u tranzitu ili u periodu od 6 meseci od dana dobijanja stalnog ili privremenog boravka, ali ne duže od roka važenja vozačke dozvole. Naša vozačka dozvola može se zameniti za poljsku uz plaćanje takse i njen povraćaj MUP-u Republike Srbije.

Portugalija – Priznaje se vozačka dozvola Srbije, osim u slučaju iznajmljivanja (rentiranja) vozila kada je potrebna međunarodna vozačka dozvola.

Rumunija – Priznaje se vozačka dozvola Srbije i nije potrebna međunarodna vozačka dozvola.

PROČITAJ:  Kako popularne destinacije koriste turističke takse

Slovačka – Priznaju se vozačke dozvole Republike Srbije tokom tranzita ili privremenog boravka.

Vozačka dozvola
Važeću vozačku dozvolu za slovenačku može zameniti državljanin Srbije koji u Sloveniji ima prijavljeno prebivalište duže od šest meseci

Slovenija – Važeću vozačku dozvolu za slovenačku vozačku dozvolu može zameniti državljanin Srbije koji u Sloveniji ima prijavljeno prebivalište duže od šest meseci, ukoliko ispunjava druge zakonom propisane uslove za vožnju motornog vozila (propisana starost, lekarsko uverenje itd.). Rok za zamenu vozačke dozvole je godinu dana od dana prijave boravka u Sloveniji, a ukoliko se ne zameni u navedenom roku čini se prekršaj za koji je predviđena novčana kazna od 500,00 evra. Slovenačka vozačka dozvola će se izdati nakon što vozač položi praktični deo vozačkog ispita za one kategorije vozila za koje već ima pravo voziti.

Turska – Vozačke dozvole Srbije smatraju se kao važeće za vreme privremenog boravka ili tranzita. Ukoliko se duže boravi u Turskoj, uz posedovanje vozačke dozvole, potrebno je imati i overeni prevod originala vozačke dozvole, overen od strane notara ili diplomatsko-konzularnog predstavništva.

PROČITAJ:  Akropolj u Atini ostvario prihod od 60 miliona evra

Finska – Priznaju se vozačke dozvole Repbulike Srbije prilikom tranzita ili privremenog boravka u Finskoj. U slučaju stalnog boravka, vozačka dozvola važi u periodu od dve godine od datuma odobrenja stalnog boravka.

Hrvatska – Za državljane Srbije, koji poseduju važeću vozačku dozvolu, nije potrebna međunarodna vozačka dozvola.

Crna Gora – Priznaju se vozačke dozvole Republike Srbije.

Češka – Priznaju se vozačke dozvole Srbije za kraći boravak u svrhu turizma, poslovnog boravka ili tranzita. U slučaju namere dužeg boravka lice ima rok od 3 meseca da srpsku dozvolu zameni za češku.

PROČITAJ:  Metro u Solunu u kom će stanice biti muzej i arheološka nalazišta

Španija – Postoji sporazum o zameni vozačkih dozvola, tako da državljani Srbije koji imaju regulisan boravak u Španiji, mogu da izvrše zamenu srpske vozačke dozvole za vozačku dozvolu Španije i to bez obaveze polaganja vozačkog ispita.

Vozačka dozvola
Srbija sa Španijom sporazum o zameni vozačkih dozvola

Azija i obod Evrope: Države za koje (ni)je potrebna međunarodna vozačka dozvola

Azerbejdžan – Nacionalna vozačka dozvola Republike Srbije važeća je na teritoriji Azerbejdžana, pod uslovom da joj važnost nije istekla. U slučaju regulisanog boravka u Azerbejdžanu, nacionalna dozvola se menja za azerbejdžansku. Za zamenu dozvole potrebno je priložiti nacionalnu dozvolu sa notarijalnim (overenim) prevodom na azerbejdžanski jezik, lekarsko uverenje i dokaz o uplaćenoj taksi.

Izrael – Priznaju se vozačke dozvole Srbije u trajanju do godinu dana od dana ulaska na teritoriju Izraela, ali uz posedovanje važećeg pasoša i dokaza o boravku. Po proteku tog roka dozvola se može zameniti za izraelsku, uz polaganje testa.

Indija – Vozačka dozvola Srbije se može koristiti do mesec dana. Po isteku navedenog perioda potrebno je da se poseduje međunarodna vozačka dozvola ili da se podnese zahtev za izdavanje indijske dozvole.

Vozačka dozvola Srbije se u Indiji može koristiti do mesec dana

Jermenija – Priznaju se vozačke dozvole Republike Srbije s obzirom da je Srbija potpisnik Konvencije iz 1968. godine.

Ruska Federacija – Lica koja privremeno borave na teritoriji Ruske Federacije imaju pravo da upravljaju motornim vozilom sa međunarodnom ili nacionalnom vozačkom dozvolom koja odgovora uslovima Bečke konvencije o drumskom saobraćaju od 8.11.1968. godine i na kojoj je tekst napisan latiničnim pismom. S obzirom da poleđina obrasca nove srpske vozačke dozvole sadrži ćirilički tekst, preporučuje se posedovanje overenog prevoda na ruski jezik.

PROČITAJ:  Samotraki: Trajektom ka raju za avanturiste

U slučaju kada lica dolaze u Rusku federaciju na stalni boravak, nacionalna vozačka dozvola koju poseduju smatra se nevažećom po isteku 60 dana od dana dobijanja dozvole za stalni boravak, ukoliko je dozvola boravka dobijena u diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Ruske Federacije, a zamena za rusku vrši se na propisan način.

Ujedinjeni Arapski Emirati – Državljani Srbije koji imaju regulisan privremeni ili stalni boravak u UAE mogu da izvrše zamenu srpske vozačke dozvole za vozačku dozvolu UAE i to bez obaveze polaganja vozačkog ispita.

Ukrajina – Vozačka dozvola Republike Srbije može se koristiti za upravljanje motornim vozilom. U slučaju odobrenja privremenog boravka u Ukrajini neophodno je posedovanje međunarodne vozačke dozvole.

Vozačka dozvola
Državljani Srbije koji imaju regulisan privremeni ili stalni boravak u UAE mogu da izvrše zamenu srpske vozačke dozvole za dozvolu UAE bez polaganja vozačkog ispita

Severna i Južna Amerika: Slobodno vozite sa domaćom vozačkom dozvolom – ali ne zadugo

Kanada – Vozačka dozvola Srbije može se koristiti samo u određenom vremenskom periodu, zavisno od provincijskih propisa (Britanska Kolumbija do 6 meseci, Ontario do 3 meseca, Kvebek do 6 meseci, Alberta do 12 meseci itd.). Nakon isteka propisanog perioda, pored nacinalne, neophodna je i međunarodna vozačka dozvola.

PROČITAJ:  Cena putarine kroz Severnu Makedoniju ka Grčkoj i Ohridu 2024

Nikaragva – Priznaju se vozačke dozvole Srbije do isteka roka njihovog važenja. Nakon isteka roka važenja mora se zatražiti nikaragvanska vozačka dozvola.

Paragvaj – Vozačku dozvolu Srbije moguće je koristiti za upravljanje motornim vozilom samo u periodu trajanja vize.

Peru – Priznaju vozačke dozvole Srbije do 6 meseci dana od dana legalnog ulaska i boravka. Vozačka dozvola se može zameniti za peruansku iste kategorije za upravljanje motornim vozilom ukoliko Odeljenju za vozačke dozvole Direkcije za saobraćaj i bezbednost na putevima prezentira pasoš Republike Srbije sa pečatima njihovih organa o legalnom ulasku i boravku i priloži sledeća dokumenta:

  • potvrdu o psihosomatskoj sposobnosti;
  • potvrdu MUP-a Republike Srbije o autentičnosti iste, uz naznaku kategorije vozila kojima može upravljati (uz zvaničan prevod na španski i overu od strane našeg diplomatsko-konzularnog predstavništva);
  • potvrdu o položenom ispitu o pravilima putnog tranzita i transporta, u skladu sa kategorijom vozačke dozvole koja se zamenjuje;
  • kopija ličnog dokumenta (lične karte za strance);
  • potvrda o uplati takse.
Vozačka dozvola
U Peruu se priznaju vozačke dozvole Srbije do 6 meseci dana od dana legalnog ulaska i boravka

SAD – Vozačku dozvolu Republike Srbije moguće je koristiti za upravljanje motornim vozilom u SAD za vreme trajanja vize, odnosno posete, a najduže godinu dana od dana ulaska u SAD. Nova vozačka dozvola omogućava našim državljanima, koji imaju regulisan boravak u SAD, da bez uzimanja časova vožnje, polažu testove i vozački ispit. Imaoci vozačkih dozvola na starom (kartonskom, roze) obrascu moraju posedovati međunarodnu vozačku dozvolu. Sa novom vozačkom dozvolom može se rentirati automobil tokom turističkog boravka. Ukazujemo da pojedine savezne države SAD imaju posebna pravila ili ograničenja u pogledu mogućnosti korišćenja srpske vozačke dozvole.

PROČITAJ:  Vozom iz Rima do skijališta Kortina d’Ampeco u Dolomitima

Filipini – Priznaju se vozačke dozvole iz Srbije bez međunarodne vozačke dozvole i to do 90 dana od dana dolaska. Posle tog roka, srpski državljani su u obavezi da sa engleskim prevodom dozvole, koji treba da overi Ambasada Republike Srbije, podnesu zahtev za izdavanje filipinske dozvole sa rokom važenja od dana podnošenja zahteva do roka do koga važi srpska dozvola.

Meksiko – Nije potrebna međunarodna vozačka dozvola. Međutim, budite spremni na sve jer u ovoj državi je visok nivo korupcije međ policijom pa vam mogu tražiti mnoge stvari pored vozačke dozvole kako bi vam iznudili novac na navodnu kaznu. Obratite pažnju da vam je za posetu Meksiku potrebna viza.

PROČITAJ:  Viza za Meksiko iz ličnog iskustva
Vozačka dozvola
U Čileu je ored vozačke dozvole Republike Srbije neophodno posedovanje međunarodne vozačke dozvole, i da pazite na konje

Afrika

Sudan – Priznaju se vozačke dozvole Srbije do 90 dana od dana ulaska. Nije potrebna međunarodna vozačka dozvola. U navedenom periodu može se zatražiti sudanska vozačka dozvola.

PROČITAJ:  U Srbiju krajem 2023. godine ušao manji broj putnika

Zambija – Državljanima Srbije do 90 dana od dana ulaska nije potrebna međunarodna vozačka dozvola. U navedenom periodu može se zatražiti zambijska vozačka dozvola.

PROČITAJ:  U Srbiju krajem 2023. godine ušao manji broj putnika

Ko ne priznaje vozačke dozvole Srbije

Iako postoje države koje traže od vozača da, pored nacionalne vozačke dozvole, poseduje i međunarodnu vozačku dozvolu, neke države uopšte ne priznaju ni međunarodne vozačke dozvole ni nacionalne, u ovom slučaju srpske, dozvole. To su Vijetnam, Mongolija, Namibija, Nigerija, Uganda, Burundi, Ruanda i Tajland, tako da se uputute pre polaska na put ako planirate da vozite tamo.

Pratite nas na društvenim mrežama: Instagram, Facebook i Twitter i budite obavešteni o dešavanjima iz oblasti putovanja, turizma, ekologije i kulture.

Pretplati se
Obavesti o
guest

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.

2 Komentara
Najstarije
Najnovije Najviše glasova
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare
Marina Davitkov

sporazum o medjusobnom priznavanju vozackih dozvola sa italijom iz 2013.god bio je potpisan na 5god i njegova vaznost je istekla.. novi nazalost nije potpisan tako da vise nije moguca zamena dozvole 🙁

Marin

Pozzz ja zivim u Frankfurtu Bosanska vozacka nije priznata u kopletu,samo su priznate kategorije A i B ostale kategorije morate polagat,Srbske vozacke su sve kategorije priznate,ako neko trebadne neka informacija moze me slobodno nazvat na WhatsApp +4915755341837 MARIN